# Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


# Pravilnik o listama čekanja


# Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo


# Pravilnik o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica republičkog fonda za zdravstveno osiguranje


# Predlog zakona o zaštiti i unapređenju prava pacijenata


# Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova


#Statut republičkog fonda za zdravstveno osiguranje


# Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


# Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite


# Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe


# Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite


# Pravilnik o utvrđivanju cena obrade krvi i komponenti krvi namenjenih za transfuziju


# Pravilnik o organizaciji i radu lekarskih komisija


# Zakon o zdravstvenom osiguranju


# Zakon o zdravstvenoj zaštiti


# Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova


# Uredba o obimu i sadržaju zdravstvene zaštite stanovništva


# Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji 2013-2017.


# Statut lekarske komore Srbije


# Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga


# Pravilnik o sadržaju zahteva, dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva


# Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavnja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka


# Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na medicinska sredstva


# Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava


# Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja


# Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju


# Zakon o zdravstvenom osiguranju


# Zakon o zdravstvenoj zaštiti


# Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju


# Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja


# Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava


# Uredba o nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma dojke


# Uredba o nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma grlića materice


# Uredba o nacionalnom programu ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma


# Pravilnik o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata


# Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije savetnika za zaštitu prava pacijenata


# Pravilnik o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica republičkog fonda za zdravstveno osiguranje


# Zakon o pravima pacijenata


# Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama


# Uredba o nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine


# Pravilnik o uslovima, sadržaju dokumentacije i načinu odobrenja izmene ili dopune dozvole za stavljanje leka u promet


# Pravilnik o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova


# Pravilnik o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet


# Pravilnik o podacima koje u posebnoj evidenciji vode zdravstvene organizacije i o načinu i rokovima dostavljanja podataka i obaveštenja


# Pravilnik o načinu i postupku uključivanja u obavezno zdravstveno osiguranje lica koja nisu obavezno zdravstveno osigurana


# Pravilnik o medicinskoj dokumentaciji, evidencijama i izveštajima o kadrovima, opremi, prostorijama i lekovima u zdravstvenim ustanovama


# Pravilnik o legitimaciji zdravstvenog inspektora


# Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobrenje privremenog boravka stranca u pogledu zdravstvenog osiguranja


# Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku


# Pravilnik o bližoj sadržini tehnoloških i funkcionalnih zahteva za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema


# Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike


# Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika


# Pravilnik o akreditaciji zdravstvenih ustanova


# Odluka o utvrđivanju standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova


# Odluka o planu razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije


# Odluka o osnivanju agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije


# Pravilnik o radu lekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po zakonu o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca


# Uredba o zdravstvenoj zaštiti žena, dece, školske dece i studenata


# Uredba o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti


# Uredba o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od šećerne bolesti


# Uredba o zdravstvenoj zaštiti radnika


# Uredba o programu rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informatcionog sistema -„e-zdravlje“


# Uredba o prikupljanju rezervi krvi


# Uredba o obimu i sadržaju zdravstvene zaštite stanovništva


# Uredba o nacionalnom programu „Srbija protiv raka“


# Uredba o nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine


# Uredba o nacionalnom programu preventivne zdravstvene zaštite dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom patologijom


# Uredba o nacionalnom programu prevencije, lečenja, unapređenja i kontrole bubrežne insuficijencije i razvoja dilajize do 2020. godine


# Uredba o nacionalnom programu prevencije i rane detekcije tipa 2 dijabetesa


# Uredba o nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti do 2020. godine


# Uredba o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije


# Uredba o integrisanoj preventivnoj zdravstvenoj zaštiti od hroničnih nezaraznih oboljenja


# Uredba o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju


# Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata


# Strategija za palijativno zbrinjavanje


# Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja medicinskog sredstva


# Pravilnik o klasifikaciji opštih medicinskih sredstava


# Zakon o postupku prekida trudnoće u zdravstvenoj ustanovi


# Zakon o komorama zdravstvenih radnika


# Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje


# Etički kodeks komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije


# Pravilnik o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini


# Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima


# Pravilnik o medicinskim termometrima


# Pravilnik o medicinsko-doktrinarnim standardima za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad


# Pravilnik o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva


# Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lekova


# Pravilnik o načinu uništavanja lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava


# Pravilnik o načinu, postupku i uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi


# Pravilnik o normativima i standardima rada i cenama zdravstvenih usluga za preveciju, preglede i lečenja bolesti usta i zuba koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


# Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika


# Pravilnik o proveri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika


# Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika


# Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom


# Pravilnik o uslovima za izradu galenskih lekova


# Pravilnik o uslovima za promet na malo medicinskih sredstava u specijalizovanim prodavnicama


# Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


# Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja


# Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima


# Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja


# Zakon o postupku prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama


# Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje projekata zdravstva) Između Republike Srbije i međunarodne banke za obnovu i razvoj


# Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe