1. Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


2. Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju


3. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja


4. Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava


5. Pravilnik o listama čekanja


6. Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo


7. Uredba o nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma dojke


8. Uredba o nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma grlića materice


9. Uredba o nacionalnom programu ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma


10. Pravilnik o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata


11. Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije savetnika za zaštitu prava pacijenata


12. Pravilnik o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica republičkog fonda za zdravstveno osiguranje


13. Zakon o pravima pacijenata


14. Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama


15. Nacrt zakona o zaštiti prava pacijenata


16. Predlog zakona o zaštiti i unapređenju prava pacijenata


17. Zakon o evidencijama u oblasti zdravstvene zaštite


18. Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva


19. Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova


20. Uredba o nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine


21. Pravilnik o uslovima, sadržaju dokumentacije i načinu odobrenja izmene ili dopune dozvole za stavljanje leka u promet


22. Pravilnik o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova


23. Pravilnik o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet


24. Pravilnik o podacima koje u posebnoj evidenciji vode zdravstvene organizacije i o načinu i rokovima dostavljanja podataka i obaveštenja


25. Statut republičkog fonda za zdravstveno osiguranje


26. Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite


27. Pravilnik o načinu, postupku i uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi


28. Pravilnik o načinu i postupku uključivanja u obavezno zdravstveno osiguranje lica koja nisu obavezno zdravstveno osigurana


29. Pravilnik o medicinskoj dokumentaciji, evidencijama i izveštajima o kadrovima, opremi, prostorijama i lekovima u zdravstvenim ustanovama


30. Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


31. Pravilnik o legitimaciji zdravstvenog inspektora


32. Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobrenje privremenog boravka stranca u pogledu zdravstvenog osiguranja


33. Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite


34. Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku


35. Pravilnik o bližoj sadržini tehnoloških i funkcionalnih zahteva za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema


36. Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike


37. Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe


38. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika


39. Pravilnik o akreditaciji zdravstvenih ustanova


40. Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite


41. Odluka o utvrđivanju standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova


42. Odluka o planu razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije


43. Odluka o osnivanju agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije


44. Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2012


45. Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2011.


46. Pravilnik o utvrđivanju cena obrade krvi i komponenti krvi namenjenih za transfuziju


47. Pravilnik o radu lekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po zakonu o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca


48. Pravilnik o organizaciji i radu lekarskih komisija


49. Objavljeno uputstvo za nosioce dozvola o dostavljanju icsr dokumenata agenciji za lekove


50. Zakon o zdravstvenom osiguranju 2011


51. Zakon o zdravstvenoj zaštiti


52. Uredba o zdravstvenoj zaštiti žena, dece, školske dece i studenata


53. Uredba o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti


54. Uredba o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od šećerne bolesti


55. Uredba o zdravstvenoj zaštiti radnika


56. Uredba o programu rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informatcionog sistema -„e-zdravlje“


57. Uredba o prikupljanju rezervi krvi


58. Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova


59. Uredba o obimu i sadržaju zdravstvene zaštite stanovništva ispraviti naziv na sajtu


60. Uredba o nacionalnom programu „Srbija protiv raka“


61. Uredba o nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine


62. Uredba o nacionalnom programu za prevenciju grlića materice


63. Uredba o nacionalnom programu za prevenciju raka dojke


64. Uredba o nacionalnom programu za prevenciju kolorektalnog karcinoma


65. Uredba o nacionalnom programu preventivne zdravstvene zaštite dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom patologijom


66. Uredba o nacionalnom programu prevencije, lečenja, unapređenja i kontrole bubrežne insuficijencije i razvoja dilajize do 2020. godine


67. Uredba o nacionalnom programu prevencije i rane detekcije tipa 2 dijabetesa


68. Uredba o nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti do 2020. godine


69. Uredba o jedinstvenim metodološkim pricnipima za vođenje matične evidencije


70. Uredba o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije


71. Uredba o integrisanoj preventivnoj zdravstvenoj zaštiti od hroničnih nezaraznih oboljenja


72. Uredba o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju


73. Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata


74. Strategija za palijativno zbrinjavanje


75. Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji 2009-2012


76. Statut lekarske komore Srbije


77. Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga proveriti sta se sa ovim desava za 2014


78. Pravilnik o sadržaju zahteva, dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva


79. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja medicinskog sredstva


80. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavnja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka


81. Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na medicinska sredstva


82. Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava


83. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja


84. Pravilnik o klasifikaciji opštih medicinskih sredstava


85. Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju


86. Zakon o postupku prekida trudnoće u zdravstvenoj ustanovi


87. Zakon o komorama zdravstvenih radnika


88. Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje


89. Zakon o zdravstvenom osiguranju


90. Zakon o zdravstvenoj zaštiti